Regulamin świadczenia usług
w Serwisie MasterLife CRM

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem https://masterlifecrm.com, gdzie dostawcą usług oferowanych w Serwisie jest MasterLife Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, kod 00-867, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS:0000531599, NIP:5272725286, zwanej dalej Spółką, a każda osoba odwiedzająca Portal - Użytkownikiem.
Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na Platformie pod adresem https://masterlifecrm.com jest ww. Spółka.
W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji pod adresem [email protected].

§ 1
Definicje
 1. Serwis-serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://masterlifecrm.com oraz subdomenach;
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie;
 3. Klient- każdy Użytkownik, będący osobą fizyczną lub prawną zainteresowany Ofertą usług prezentowanych w Serwisie i kontaktujący się ze Spółką za pośrednictwem Serwisu w celu nawiązania współpracy.
 4. Newsletter- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Spółkę lub podmioty współpracujące ze Spółką, polegająca na rozsyłaniu przez te podmioty informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanych Użytkowników adres e-mail.
§ 2
Postanowienia ogólne
 1. Za pośrednictwem Serwisu Spółka świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Spółkę w Serwisie.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Spółka zapewnia infrastrukturę techniczną oraz realizuje czynności faktyczne mające na celu przedstawienie oferty usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Cateringów dietetycznych a następnie zawarcie odpowiednich umów.
 4. Regulamin nie reguluje również wzajemnych praw i obowiązków z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w formie przesyłania Użytkownikowi Newslettera przez podmioty współpracujące ze Spółką.
 5. Usługi świadczone przez Spółkę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników są nieodpłatnie.
 6. Podczas korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem udostępnionych formularzy, ale również rozpowszechnienie treści naruszających dobra osobiste Spółki lub osób trzecich.
 7. Spółka udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin za pośrednictwem Serwisu w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
§ 3
Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  a. dostęp do Internetu,
  b. standardowy system operacyjny,
  c. standardowa przeglądarka internetowa,
  d. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Spółkę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu o czym Klient jest informowany po otwarciu w przeglądarce internetowej witryny:https://masterlifecrm.com 
 3. Podstawową usługą świadczoną przez Spółkę drogą elektroniczną jest umożliwienie Użytkownikom zapoznanie się z ofertą Spółki, udostępnienie interaktywnych formularzy w celu skontaktowania się i nawiązania współpracy a także popularyzowanie zdrowego trybu życia i odżywiania się.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych przez Użytkowników danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
§ 4
Prawa własności intelektualnej
 1. Spółka poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronie https://masterlifecrm.com oraz jej poszczególne elementy, w tym w szczególności opisy, fotografie czy grafika mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Spółce lub Spółka uzyskała na ich prezentowanie stosowne zgody. Wykorzystanie w całości lub części treści lub elementów, w tym znaków towarowych, zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie prawa.
 2. Spółka poucza również, że kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych autorskimi przez Użytkownika bez zgody Spółki, stanowi naruszenie praw przysługujących Spółce i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
§ 5
Rozwiązanie oraz odstąpienie od umowy o świadczenia usług elektronicznych
 1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym świadczenie usług subskrypcji przesyłania Newslettera, Użytkownikowi przysługuje prawo zarówno do rozwiązania umowy w każdej chwili bez podawania przyczyn, jak i prawo do odstąpienia od niej.
 2. Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie powinno nastąpić w formie wyraźnego oświadczenia woli o zamiarze rozwiązania umowy lub odstąpieniu i powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej: [email protected] z dopiskiem “ Masterlife”
 3. Zarówno oświadczenie woli Użytkownika o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług elektronicznych jak i odstąpienie od niej powinno zawierać dokładne dane Użytkownika oraz określenie rodzaju usług, z których rezygnuje. W celu weryfikacji tożsamości, Użytkownik może być poproszony o dodatkowe dane podane wcześniej przy wyrażaniu zgody na subskrypcję.
 4. Spółce przysługuje prawo do rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie jeżeli Użytkownik, z którym została zawarta taka umowa nie przestrzega postanowień Polityki prywatności, niniejszego Regulaminu, a w szczególności podaje nieprawdziwe dane lub zamieszcza treści naruszające dobra osobiste innych Użytkowników lub Spółki, lub gdy jego działania stwarzają zagrożenie dla interesów Spółki.
§ 6
Newsletter
 1. Świadczenie przez Spółkę drogą elektroniczną usługi przekazywania Użytkownikom informacji za pośrednictwem Newslettera jest usługą świadczoną nieodpłatnie i przez czas nieokreślony, w formie listu elektronicznego przesyłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika i zawierać będzie zarówno informacje o bieżącej ofercie handlowej Spółki lub podmiotów współpracujących ze Spółką, w tym w szczególności treści o charakterze reklamowym, marketingowym oraz edukacyjnym z zakresu zdrowego stylu życia i odżywiania się.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie Newslettera informacji handlowych od Spółki lub podmiotów współpracujących ze Spółką.
 3. Zarówno wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera od Spółki jak i podmiotów współpracujących ze Spółką jest dobrowolne, ale wymaga wyraźnej zgody Użytkownika na otrzymanie Newslettera od konkretnego podmiotu poprzez zaznaczenie stosownego pola wyboru, odrębnie dla każdego podmiotu i po wcześniejszym zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez taki podmiot oraz zasadami i rodzajem przekazywanych w Newsletterze informacji.
 4. Zamówienie przez Użytkownika Newslettera i podanie w tym celu adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Spółki i/lub podmiotu współpracującego ze Spółką stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem [email protected], a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera od podmiotów współpracujących ze Spółką - na zasadach opisanych przez te podmioty w tzw. klauzuli informacyjnej.
 6. Administratorem Danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku ze zgodą na otrzymywanie Newslettera jest podmiot - nadawca Newslettera.
 7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podmiotom współpracującym ze Spółką w związku ze zgodą na otrzymywanie od tych podmiotów Newslettera.
 8. Spółka jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie https://masterlifecrm.com zasady przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostały w Polityce Prywatnośc
§ 7
Reklamacje i Rozstrzyganie sporów
 1. Do wykonywania Usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Klientów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach Konsumenta.
 2. Reklamacje Klientów dotyczące usług świadczonych przez Spółkę należy przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] z dopiskiem “Reklamacja usług świadczonych na stronie https://masterlifecrm.com “ . W treści reklamacji należy wskazać konkretną usługę, której ona dotyczy.
 3. Po otrzymaniu przez Spółkę reklamacji, o której mowa w ust. 2, zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Spółka potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Klienta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.
 4. Klient, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl.
 5. Spółka wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze świadczeniem Usług w drodze postępowania mediacyjnego.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Spółką, a Klientem odnoszące się do realizacji Usług przez Spółkę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
§ 8
Zamiany Regulaminu
 1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu korzystania z Serwisu.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, ale nie krótszym niż 14 dni od momentu opublikowania w Serwisie informacji o zmianie Regulaminu.
 3. Spółka jest również uprawniona do wprowadzenia zmian do Regulaminu bez zachowania 14 dniowego terminu, w tym w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy będzie to wynikało z nałożonego na Spółkę obowiązku prawnego lub z konieczności zapobieżenia nieprzewidzianym i bezpośrednim zagrożeniom wywołanych przez złośliwe oprogramowaniem, bezprawne naruszenie danych osobowych czy próbą oszustwa internetowego skierowaną do Klientów Platformy.
§ 9
Postanowienia końcowe
 1. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert prezentowanych w Serwisie jak również prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu lub do zaprzestania udostępniania.
 2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazałoby się nieważne, nieważność tego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego dotyczące świadczenia Usługi.