POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przedstawiona poniżej Polityka Prywatności jest realizacją obowiązku informacyjnego względem każdej osoby odwiedzającej naszą stronę https://masterlifecrm.com i ma na celu przekazanie informacji o danych osobowych, jakie w związku z odwiedzinami zbieramy, w jaki sposób, w jakim celu oraz jakie uprawnienia w związku z tym jej przysługują.Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych. W sytuacji gdy wskazane w niniejszej Polityce informacje nie okażą się wystarczające albo pojawią się wątpliwości czy pytania co do zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, oraz praw, które w związku z tym przysługują, Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem e-mail: [email protected]. Możliwy jest również kontakt z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora tj. Masterlife Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Chłodna 51 , 00-867 Warszawa. W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy również do dyspozycji pod adresem [email protected] lub pod numerem telefonu +48 22 230 2089 w dni robocze w godzinach od 8.00 do godz.16.00.

§ 1 DEFINICJE
 1. Administrator – MasterLife Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, kod pocztowy 00-867, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 531599, kapitał zakładowy 135 000,00 zł, NIP 5272725286, REGON 360250488.
 2. Dane osobowe – jakiekolwiek informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez np. imię, nazwisko, adres kontaktowy, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji czy wizerunek, ale również informacje, które odnoszą się do statusu osobistego tj. stan cywilny, obywatelstwo, stan zdrowia czy informacje o charakterze rzeczowym np. wysokość wynagrodzenia. Danymi osobowymi są również informacje o IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności;
 4. Przetwarzanie danych osobowych- jest to w zasadzie każda czynność na danych osobowych niezależnie, od tego czy jest ona zautomatyzowana, czy nie. Zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, przeglądanie, udostępnianie, usuwanie czy niszczenie to wszystko są czynności przetwarzania danych osobowych;
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 6. Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://masterlifecrm.com oraz subdomenach;
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce;
 8. Klient- każdy Użytkownik, będący osobą fizyczną lub prawną zainteresowaną Ofertą usług świadczonych przez Administratora i przedstawioną w Serwisie.
§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Administrator zbiera w szczególności następujące dane osobowe:
  a. imię i nazwisko,
  b. adres poczty elektronicznej,
  c. numer telefonu,
  d. numer NIP,
  e. wizerunek (zdjęcie profilowe),
  f. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, lub innych podobnych technologii,
  g. inne dane udostępnione przez Użytkownika w przypadku korzystania z profili Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram ) lub podane w formularzu kontaktowym w Serwisie.
 3. W przypadku wypełniania danych w formularzu podanie niektórych danych jest konieczne do zrealizowania przez nas usługi oferowanej za jego pomocą, jednak niektóre dane nie są wymagane, a ich podanie jest zależne od Użytkownika (np. przesłanie zdjęcia profilowego w kierowanej do nas korespondencji).

§ 3 CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Dane osobowe wszystkich osób odwiedzających lub korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:
  a. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  c. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  d. w celach marketingowych Administratora – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w osobnej sekcji „MARKETING”.
 2. Niektóre dane osobowe wszystkich osób odwiedzających lub korzystających z Serwisu i ich aktywność są również rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
§ 4 CHAT
 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy pomocy czatu na żywo z wykorzystaniem elektronicznych formularzy kontaktowych za pomocą wtyczki CallPage Przez wtyczkę Call Page należy rozumieć narzędzie umożliwiające nawiązanie połączenia bez używania sieci telefonicznej.
 2. . Dane Użytkowników korzystających z tej formy komunikacji są przetwarzane w celu:
  a. prowadzenia komunikacji z Administratorem oraz w celach z niej wynikających – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit.
  b RODO); b. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych;
 3. W związku ze skorzystaniem przez Użytkownika z usługi CallPage w formie czatu, w celu udzielenia pełnych informacji może się okazać potrzebne podanie przez Użytkownika adresu mailowego. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, choć w zależności od tematu rozmowy i oczekiwanej pomocy od Administratora konieczne będzie podanie dodatkowych danych, bez podania których prowadzenie dalszej komunikacji i udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe.
 4. Skorzystanie przez Użytkownika z głosowej usługi CallPage skutkować będzie automatycznym jej nagraniem, a następnie usunięciem po upływie 1 miesiąca.
 5. Prowadzenie komunikacji za pośrednictwem czatu odbywa się przy pomocy narzędzia administratora serwisu https://www.callpage.pl/.

§ 5 OBSŁUGA KLIENTA

 1. W celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem podanego w Serwisie kontaktu mailowego, w celu skontaktowania się z Klientem lub udzielenia odpowiedzi niezbędne będzie podanie następujących danych:
  a. imię i nazwisko,
  b. adres poczty elektronicznej,
  c. numer telefonu,
  d. numer NIP - jeśli będzie to konieczne do załatwienia sprawy,
  e. numer REGON - jeśli będzie to konieczne do załatwienia sprawy,
  f. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Dane Użytkowników kontaktujących się z Działem Obsługi Klienta przetwarzane są w celu:
  a. realizacji umów oferowanych przez Administrator oraz w celach z nich wynikających – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do ich wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  b. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie swoich interesów gospodarczych;
  c. w celu obsługi zapytania związanego z korzystaniem z Serwisu w zakresie przetwarzania danych fakultatywnych podanych dodatkowo przez Użytkownika -podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§ 6 MARKETING

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, polegających na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach (w tym ofertach spersonalizowanych), które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera). Tego rodzaju komunikaty obejmują aktualności, zniżki, dostęp i informacje na temat programów lojalnościowych odpowiednio na Platformie Dietly.pl, dla której również jest Administratorem, witrynie masterlifercm.com lub na witrynach internetowych naszych partnerów biznesowych.
 2. W przypadku realizowania działań marketingowych przez partnerów biznesowych Administratora polegających na kierowaniu e-mailowych powiadomień do Użytkownika o interesujących ofertach lub treściach (w tym ofertach spersonalizowanych), które w niektórych przypadkach zawierać będą informacje handlowe (usługa newslettera), konieczna jest wyraźna i odrębna zgoda Użytkownika na przesyłanie takich treści. Wyrażona przez Użytkownika zgoda jest dobrowolna i niezależna od zgody udzielonej Administratorowi. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera przez partnera biznesowego Administratora, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o podane niżej podstawy prawne:
  a. w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
  b. w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych przez partnera biznesowego Administratora w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera za pośrednictwem Serwisu Administratora;
  c. w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera i odnoszących się do ofert lub treści handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera ( art 6 ust.1 lit b) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na zawarcie umowy o świadczenie usługi wysyłki newslettera;
  d. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz i statystyk umożliwiających dopasowanie skierowanych treści i usług do odbiorców newslettera, a także optymalizacji i ekonomicznego działania Serwisu;
  e. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości obrony swoich praw.

§ 7 PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

§ 8 PLIKI COOKIES oraz INNE PODOBNE TECHNOLOGIE
 1. Pliki cookies - to inaczej pewne dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników odwiedzających stronę www.masterlifecrm.com. Pliki te z jednej strony pozwalają korzystać ze wszystkich funkcjonalności w Serwisie, z drugiej zaś służą do utrzymania sesji po zalogowaniu się na stronę, optymalizacji i dostosowania strony do potrzeb Użytkowników, tworzenia statystyk oglądalności Serwisu czy personalizacji przekazów marketingowych.
 2. Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej.
 3. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki wykorzystywane do tego celu obejmują:
  a. Plik cookie informujący o tym, czy instalacja plików cookie została zaakceptowana;
  b. Plugin slider’a (tiny-slider) zawierający informacje o przeglądarce Użytkownika;
  c. Plugin video (plyr) zawierający informacje o playerze dostępnym na stronie (np. głośność);
  d. Search Engine (Algolia) zawierający klucz ID i podobne informacje;
  e. Plik cookie zawierający informacje o komunikatach typu pop-up, które mają być otwarte tylko raz na sesję.

§ 9 . NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE PRZEZ
ADMINISTRATORA ORAZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA

 1. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki (tzn. dotyczącego analizy, optymalizacji i ekonomiczności Serwisu) Administrator oraz podmioty trzecie, z usług których korzysta Administrator, lub z którymi współpracuje, stosują różne rozwiązania i narzędzia. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi, natomiast szczegółowe informacje o stosowanych narzędziach przez poszczególne podmioty trzecie można znaleźć w polityce prywatności danego podmiotu.
 2. AMPLITUDE To narzędzie, które identyfikuje urządzenie Użytkownika, oraz samego Użytkownika odwiedzającego Serwis. Narzędzie nadaje takiemu Użytkownikowi unikalny identyfikator pliku cookie i w ten sposób obserwuje interakcje Użytkownika z treściami zamieszczonymi w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://amplitude.com/privacy.
 3. GETSITECONTROL To narzędzie, dzięki któremu można sprawdzić, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcje z treściami opublikowanymi w Serwisie w tym, czy wchodzą w interakcje z tzw. wtyczkami społecznościowymi zamieszczonymi w Serwisie. Za pomocą widżetu „GetSiteControl” treści z naszych stron internetowych mogą być udostępniane w portalach społecznościowych Facebook Ireland Ltd., lub Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc., oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company. Integracja plików cookie przechowywanych na komputerze Użytkownika z naszymi stronami internetowymi umożliwia nawiązanie połączenia z serwerami odpowiednich serwisów społecznościowych. Po kliknięciu danego przycisku adres IP jest przesyłany do odpowiedniego portalu społecznościowego. Jeśli użytkownik jest zalogowany do swojego profilu w jednym z powyższych portali społecznościowych, podczas wizyty na naszych stronach internetowych operator tej sieci może zbierać i przechowywać dalsze dane o wizycie na naszych stronach internetowych. Jeżeli takie przypisywanie nie jest pożądane, zalecamy wylogowanie się z portali społecznościowych przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://getsitecontrol.com/privacy/,
 4. GOOGLE ANALYTICS Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 5. GOOGLE TAG MANAGER Google Tag Manager to narzędzie do zarządzania skryptami na stronie internetowej. Za jego pomocą można instalować na stronie internetowej różne typy skryptów. Dotyczy to m.in. skryptów związanych ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika, skryptów śledzących zachowanie Użytkownika przez narzędzia analityczne takie jak Google Analytics, czy śledzenia konwersji z systemów reklamowych takich jak Google Ads. W związku z wykorzystaniem narzędzia, Google zbiera zagregowane dane dotyczące uruchamiania tych skryptów, bez możliwości identyfikacji konkretnego Użytkownika. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.
 6. GOOGLE ADS Google Ads to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Ads pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.
 7. HOTJAR HotJar to narzędzie pozwalające Administratorowi na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, np. poprzez ankiety czy badania satysfakcji oraz poprzez anonimowe gromadzenie informacji o kliknięciach na poszczególne miejsca w Serwisie. Narzędzie nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.
 8. CallPage Przy pomocy tego narzędzia możliwa jest obsługa systemu czatu w czasie rzeczywistym. Służy do śledzenia sesji przesyłania wiadomości oraz umożliwia zapisanie anonimowych informacji o Użytkownikach. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z polityką prywatności dostępną pod adresem:https://www.callpage.pl
 9. MIXPANEL Również to narzędzie jest ustawione przez usługę HotJar w celu śledzenia Użytkowników i gromadzenia informacji o sposobach korzystania przez nich z Serwisu. Za pomocą tego narzędzia gromadzone są przede wszystkim informacje o unikalnym identyfikatorze sesji, liczbie Użytkowników odwiedzających Serwis, źródle ruchu Użytkowników odwiedzających Serwis oraz o odwiedzanych stronach. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z polityką prywatności dostępną pod adresem https://mixpanel.com/legal/privacy-policy.
 10. PIKSELE FACEBOOKA Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.
 11. TYPEFORM To narzędzie, za pomocą którego można tworzyć interaktywne ankiety, formularze, kwestionariusze czy quizy. Dzięki niemu możliwe jest również zapisywanie się na webinary organizowane przez Administratora. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z polityką prywatności dostępną pod adresem: https://help.typeform.com/hc/en-us/articles/360029581691-What-happens-to-my-data.

§ 10 ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

 1. Co do zasady z plików cookies korzystamy w oparciu o zgodę Użytkownika. Jednak należy pamiętać, że całkowita odmowa jej udzielenia bądź znaczne ograniczenie ich działania może spowodować, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcjonalności oferowanych w Serwisie, w tym uniemożliwić prawidłowe świadczenie na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.
 2. Sesyjne pliki cookies, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, są automatycznie instalowane w urządzeniu Użytkownika. Ich stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.
 3. Analityczne i marketingowe pliki cookies nie są automatycznie instalowane przez Administratora, a Użytkownik może udzielić Administratorowi zezwolenia na instalację analitycznych i marketingowych plików cookies poprzez wyrażenie zgody przy otwarciu Serwisu (wejście na stronę internetową) lub wybierając w stopce strony www.masterlifecrm.com opcję „Zarządzaj cookies”.
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na instalację analitycznych i marketingowych plików cookies poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję” na banerze pojawiającym się po wejściu na stronę internetową. Wówczas Administrator będzie uprawniony do instalacji analitycznych i marketingowych plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki wykorzystywanej przez Użytkownika (w przypadku ustawień domyślnych instalowane są wszystkie pliki cookies).
 5. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższy linkiem: https://intercom.help/dielty/pl/articles/6006705-wycofanie-zgody-na-wykorzystanie-plikow-cookies 
 6. W przypadku braku wyrażenia zgody lub w razie wycofania zgody na dany rodzaj plików cookies (w przypadku braku akceptacji instalacji plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki) Administrator nie instaluje tego rodzaju plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
  a. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
  b. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN 
 8. Zwracamy uwagę, że strona internetowa https://masterlifecrm.com może zawierać odnośniki do innych stron internetowych osób trzecich, z których narzędzi korzysta Administrator. Podczas uzyskiwania dostępu do tego rodzaju stron internetowych należy pamiętać, że każda z takich stron internetowych stosuje własne pliki cookies i ma własne oświadczenie o prywatności, za które Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności. Mimo że Administrator dokłada ogromnej troski w zakresie wyboru stron, do których podawane są odnośniki, zachęcamy do zapoznania się z zasadami, w jaki strony te będą postępować z Państwa danymi osobowymi.
§ 11 ODBIORCY DANYCH
 1. W związku z ofertą usług prezentowanych Serwisie, w celu ich realizacji, ale także w celach analitycznych i marketingowych - dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji oferowanych usług, dostawcom usług IT, księgowym, prawnym, podmiotom współpracującym z Administratorem przy obsłudze zapytań kierowanych do Administratora za pośrednictwem Serwisu oraz przy obsłudze zawartych umów z Użytkownikami oraz agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
§ 12 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  a. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  b. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
§ 13 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi i do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
§ 14 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, lub korzystając funkcjonalności udostępnionych w Serwisie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).
§ 15 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
§ 16 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W przypadku aktualizacji Polityki Użytkownik zostanie o tym powiadomiony poprzez wyświetlenie czytelnej informacji w Serwisie lub poprzez wysłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail. W niektórych przypadkach Użytkownik może być powiadomiony z wyprzedzeniem o aktualizacji Polityki, zaś fakt korzystania z usług Serwisu będzie oznaczał akceptację zaktualizowanej wersji Polityki.
 2. Użytkownik, który nie akceptuje warunków świadczenia usług w Serwisie po wejściu w życie nowszej wersji Polityki, może zaprzestać korzystania z usług Serwisu